PROTIPOVODŇOVÁ AGENDA
Prevencia pred povodňami a pripravenosť samospráv a občanov je najdôležitejšia. Stojí menej ako záchranné práce, úhrada škôd na majetku fyzických a právnických osôb v prípade povodní a stojí omnoho menej ako sú škody po psychickej traume na zdraví obyvateľov, ktoré sú nevyčísliteľné.

Do okresu Stará Ľubovňa na odstraňovanie následkov povodní a do protipovodňovej ochrany prišlo od 14. októbra 2010, ktorý bol dňom môjho nástupu do funkcie prednostky Obvodného úradu Stará Ľubovňa viac ako 10 miliónov 680 tisíc €, ( 320,4 miliónov SK.) Obec Jakubany realizovala projekt na protipovodňovú ochranu obyvateľov a ich majetku v obci Jakubany, v rámci ktorého sa uskutoční úprava potoka Šmidovec a potoka Michňov vo výške 745 463,98 €.


Povodňami za obdobie od 16.5.2010 do 3.9.2010 bolo v okrese Stará Ľubovňa postihnutých 35 obcí, vrátane miest  Stará Ľubovňa a Podolínec. Len v rámci záchranných prác sa v okrese Stará Ľubovňa preinvestovali vyše 2 milióny €.


Verifikačná komisia odsúhlasila škody na majetku fyzických osôb vo výške takmer 6,6 miliónov €, škody právnických osôb sa vyšplhali do výšky takmer 4,5 miliónov € a obce povodňami prišli o vyše 5 miliónov €. Záchranné práce pri povodniach boli Vládou SR vykryté v plnom rozsahu. Uznesením z 1. decembra 2010 ako náhradu za povodňové škody na majetku obcí bolo uhradených poškodeným obciam v okrese Stará Ľubovňa 30 percent z verifikovanej sumy, spolu 1 529 412,6 €. Pre VÚC PSK bolo uhradených 1,45 miliónov € na vynaložené prostriedky na ochranu majetku a ako náhrada za povodňové škody na majetku VÚC – 6,73 miliónov €.

 

Správca toku Slovenský vodohospodársky podnik - Povodie Dunajca a Popradu dostal na sanáciu brehových nátrží na rieke Poprad v Mníšku nad Popradom financie vo výške 1,3 mil. eur a na sprietočnenie toku Jakubianka v oblasti Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa so zabezpečením ľavého brehu lomovým kameňom a na najnutnejšie opravy na toku financie vo výške 670 tisíc €.

 

Obce mali podľa pôvodných pokynov vyčerpať finančné prostriedky , ktoré dostali vo výške 30 percent z verifikovanej sumy do 31.3.2011. Vyčerpanie financií pri dodržaní pravidiel bolo nemožné. Ministerstvo životného prostredia preto po komunikácii s ministerstvom financií uplatnilo mimoriadny systém tak, aby umožnil obciam aj naďalej čerpať už raz pridelené finančné prostriedky. Obce môžu čerpať tieto účelovo viazané finančné prostriedky až do konca roka 2011.

 

SVP š.p. OZ  Košice–Správa povodia Dunajca a Popradu : Na zabezpečovacie práce bolo na poškodené úseky  navezených spolu 40 795 t lomového kameňa. Počas trvania II. stupňa PA na vodnom toku Poprad- povodňový úsek č. XVII ( územie okresu Stará Ľubovňa) od 1.1.-31.3.201 sa preinvestovalo 998 928 eur. Zabezpečovalo sa sprietočnenie zaneseného koryta, zabezpečenie brehových nátrží lomovým kameňom v k.ú Stará Ľubovňa. Hniezdne, Mníšek nad Popradom, Starina, Plavnica, Plaveč, Podolínec, Hromoš, Orlov, Sulín.

 

Obec Jakubany na základe Výzvy OPŽP-PO2-09-1 vypracovala projekt "Investičné akcie v obci Jakubany  - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami" Tento projekt bol schválený v operačnom programe Životné prostredie, spolufinancovaný je Kohéznym fondom a zo štátneho rozpočtu v rámci prioritnej osi 2. Ochrana pred povodňami - operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami.

 

Obci Jakubany bol na základe úspešného projektu "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami" poskytnutý Ministerstvom životného prostredia nenávratný finančný príspevok. NFP bol poskytnutý na základe Zmluvy č. 022/2.1 MP/2009 zo dňa 26. 1. 2010 vo výške 745 463,98 €, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu investičnej akcie.


Cieľom projektu je zlepšiť protipovodňovú ochranu obyvateľov a ich majetku v obci Jakubany, v rámci ktorého sa uskutoční úprava potoka Šmidovec a potoka Michňov.

 

Stavebné práce na základe overeného verejného obstarávania podlimitnej zákazky -užšej súťaže a následne Zmluvy o dielo č. 11 10/2010 zo dňa 22. 10. 2010 vykonáva firma Slovdach, s.r.o., Levočská 1, Stará Ľubovňa.V obci Jakubany z finančných prostriedkov EÚ  firma Slovdach realizovala od 23.2.2011 projekt : „ Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami „ v sume 765 866,16 EUR.

 

V júli 2011 zasiahli povodne 11 obcí. Záchranné práce na odstraňovaní povodňových škôd boli viac ako 480 000 EUR. Vláda SR peniaze vykryla v plnej výške v decembri 2012.

Moje aktivity v oblasti prevencie pred povodňami:

Od nástupu do funkcie prednostky Obvodného úradu Stará Ľubovňa 14.10.2010 som postupovala v duchu, že  prevencia pred povodňami a pripravenosť samospráv a občanov je najdôležitejšia a stojí menej ako záchranné práce, úhrada škôd na majetku fyzických a právnických osôb v prípade povodní a stoji omnoho menej ako sú škody po psychickej traume na zdraví obyvateľov, ktoré sú nevyčísliteľné.

  • veľmi intenzívne som komunikácia so starostami obcí okresu, aby sme koordinovali spoločne postupy pri budovaní protipovodňových opatrení.

  • pravidelne som zvolávala pracovné stretnutia starostov obcí a primátorov miest nášho okresu, aby mali dostatok informácii o postupoch v prípade mimoriadnych situácií, čo treba urobiť, v prípade, že obec zasiahne vlna povodní alebo iných udalostí, kedy treba vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Pre starostov sme vypracovali veľmi podrobný zoznam , ktoré podnikateľské subjekty sú schopné poskytnúť techniku na záchranné práce, ktoré bývajú takmer vždy  v plnom rozsahu následne vykryté vládou SR.

Uskutočnilo sa niekoľko pracovných rokovaní na úrovni generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Ing. Daniela Kvoceru o prioritách okresu, o projektových dokumentáciách na dva problematické úseky, ktoré sú zaradené do plánu investícií SVP š.p. na rok 2011:

  1. Stará Ľubovňa- Nová Ľubovňa- potok Jakubianka, rkm 0,000-3.990
  2. Stará Ľubovňa- rieka Poprad rkm.63,500-64,500/ Mýtna ulica/

Obidve stavby sú v štádiu povoľovania a vydania stavebného povolenia. Dôležité bude nájsť finančné krytie na realizáciu protipovodňových opatrení v týchto úsekoch či už z rozpočtu štátu a tiež aj z peňazí štrukturálnych fondov EÚ.


V obci Orlov na môj podnet Obvodný úrad ŽP v Starej Ľubovni vydal rozhodnutie VÚC PSK na odstránenie povodňami zničeného mosta. Uskutočnilo sa mnoho rokovaní, ktoré odštartovali vybudovanie nového mosta.  Po vydaní rozhodnutia o odstránení mostovky  povodňou zničeného mosta  a mnohých rokovaniach striedavo na Obvodnom úrade a na obci Orlov bol  pôvodný betónový most s pilierom uprostred rieky Poprad nahradený  oceľovým , už bez stredového piliera v strede rieky. Celkové náklady na tento unikátny projekt v rámci Prešovského kraja  sú približne 1,2 mil. €. Na jeho výstavbu použil samosprávny kraj aj prostriedky na odstránenie povodňových škôd vyčlenených vládou v roku 2010. V súčasnosti slúži most pre peších. Most bude dokončený najneskôr do júna 2012, čo je 13 mesiacov od začiatku výstavby.

 

V rámci projektov: „ Revitalizácii krajiny a Integrovaného manažmentu povodí SR“ som veľmi intenzívne spolupracovala s tímom Ing. Martina Kováča, splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny. Vďaka ústretovosti Michala Kravčíka koordinátora projektu sme uskutočnila veĺa strutnutí so starostami v teréne.

Do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorý Vláda SR schválila 9. marca 2011 bolo prihlásených 833 obcí a do  prvého kola prešlo 200 samospráv. V Staroľubovnianskom okrese bolo úspešných 10 obcí. V jednotlivých obciach, zamestnali nezamestnaných , ktorí sa podieľajú na prácach  zameraných na zadržanie dažďovej vody v krajine, kultiváciu krajiny a pôdy. V druhom kole bolo zapojených 350 obcí a v okrese Stará Ľubovňa sa zapojilo 22 obcí.

Na protipovodňové opatrenia prišlo do okresu Stará Ľubovňa 2 300 000 €.

V prvom realizačnom projekte bolo zapojených 10 obcí: Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Ľubotín, Jakubany, Kyjov, Nová Ľubovňa, Orlov a Veľký Sulín. Každá obec mohla získať 30 tisíc eur prostredníctvom úradu  práce a viac ako  90 tisíc eur na základe zmluvy s Úradom vlády SR na realizáciu protipovodňových opatrení v zmysle pravidiel tohto projektu.

Finančný balíček: 1 220 000 €

Úrad vlády SR: 10 x 92000 EUR = 920 000 €

ESF:  100 pracovných miest na 6 mesiacov z ESF- cez ÚPSVaR každá obec vytvorila 10 pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov na 6 mesiacov

10 x 30000 EUR= 300 000 EUR


V druhom realizačnom projekte bolo zapojených 22 obcí: Čirč, Hajtovka, Hniezdne, Chmeľnica, Jakubany, Kamienka, Kolačkov, Kyjov, Lacková, Legnava, Lesnica, Litmanová, Lomnička, Matysová, Mníšek nad Popradom, Orlov, Plavnica, Podolínec, Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabie, Údol a Vislanka.

Finančný balíček: 1 110 000 €

Úrad vlády SR: 22 x 20000 € = 440 000 €

ESF 220 pracovných miest na 6 mesiacov cez úrad práce 10 pracovných miest na 6 mesiacov 22 x 30000 € = 660 000 €

Obidva projekty mali krajino-ekologický efekt a hlavne sociálny efekt. Prácu našlo primárne 320 dlhodobo nezamestnaných ľudí na 6 mesiacov  a sekundárne ďalší, pretože vo firmách, ktoré projekt realizovali, sa vytvorili ďalšie pracovné príležitosti. Verím, že v projekte sa bude pokračovať ďalej.


Moja zahraničná skúsenosť:

V dňoch 25.- 28. júla 2011 som sa zúčastnila semináru „Organizácia a výstavba verejnej správy v Bavorsku," ktorý sa konal na základe dlhoročnej spolupráce Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra Bavorska v meste Augsburg. Ausburg je hlavné mesto a sídlo vlády vládneho obvodu Švábsko ako aj obvodu Švábsko a krajinského obvodu Augsburg. Mesto má v súčasnosti okolo 280 000 obyvateľov.

So zrealizovaným projektom protipovodňovej ochrany Hochwasserschutz Obere Iller - polder Weidachwiesen nás oboznámil Helmut Weis, zástupca vedúceho vodohospodárskeho úradu Kempten. Projekt bol zrealizovaný medzi mestami Fischen a Thanners na úseku 25 km v blízkosti toku rieky Iller, ktorá spôsobila katastrofickú povodeň v roku 1999.


Súčasťou projektu je ochranný val, Polder Weidachwiessen a diaľnica, ktorá napomáha rozvoju cestovného ruchu v tomto čarovnom kúte Bavorska. V tejto oblasti pôsobí známa firma Bosch, ktorá financovala viadukt pre peších nad stavbou.

 

Projekt v hodnote 101 miliónov € bol realizovaný spolufinancovaním z prostriedkov EÚ ( 29 miliónov €), slobodného štátu Bavorsko ( 59 miliónov €), krajinskou  vládou a samosprávami Švábska ( 13 miliónov €).

 

Polder Weidachwiesen sa nachádza na ploche 180 ha s kapacitou 6,3 miliónov m3 s možnou hĺbkou 7m bola projektovaná na tristo ročnú vodu. Okrem tohto poldra sa v blízkosti rieky Iller nachádzajú tri prírodné jazerá a jeden suchý polder, ktoré v čase preplnenia koryta rieky Iller je možné dopustiť  a tak znížiť hladinu rieky a rýchlosť toku.