CEZHRANIČNÝ MOST
Stavba I/68 Mníšek nad Popradom- štátna hranica PR/SR- preložka cesty

Myšlienka výstavby tohto hraničného prepojenia sa datuje ešte v roku 1989. Reálne kontúry začala postupne nadobúdať až v roku 2001, kedy bol vypracovaný zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Investorom za slovenskú stranu je Slovenská správa ciest Bratislava , IVSC Košice a investorom  za poľskú stranu je Generálna direkcia dróg krajových i autostrád ( GDDKiA ) Krakow. Stavba je pripravovaná podľa Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, podpísanej  23.novembra 2004 v Ostrave, ktorú sme iniciovali s poľskými kolegami v čase môjho mandátu poslankyne Európskeho parlamentu v období 2004-2009.

 

Po nástupe do funkcie prednostky Obvodného úradu Stará Ľubovňa  14.10.2010 som dostala informácie , že výstavba mosta sa skomplikovala.  Problémy nastali v tom , že poľskej  strane Európska komisia oznámila, že každá zo strán si musí samostatne požiadať o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Keďže poľská strana tak v rámci programovacieho obdobia 2007-2013  neučinila, musí hľadať financie z vlastného národného rozpočtu.

 

Zorganizovala som niekoľko stretnutí s predstaviteľmi MDVaRR SR a štátnym tajomníkom a zástupcami  MV SR. Výsledkom rokovaní bolo otvorenie diskusie o výstavbe mosta  na 18. zasadnutí slovensko-poľskej medzivládnej  komisie , ktorá  zasadala 7.-8. apríla 2011 vo Varšave.  Zástupcovia slovenskej a poľskej strany  rokovali pod predsedníctvom Maroša Žilinku, štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR a predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a Piotra Stachanczyka námestníka ministra vnútra PR a predsedu poľskej časti Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Dôležitosť rokovania zvýraznili svojou účasťou aj slovenský veľvyslanec  v Poľskej republike  Vasil Grivna a poľský veľvyslanec v Slovenskej republike  Andrzej Krawczyk .

 

Obe strany potvrdili, že  prioritnou témou komisie je cezhraničná doprava, ktorá je hlavným impulzom slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce vo všetkých oblastiach.

 

Mojou prezentáciou ktorú podporil aj Edward Bogaczyk, burmistrz mesta a gminy  Piwniczna Zdroj sme zdokumentovali, že toto nové hraničné prepojenie je vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty č.87 v Poľskej republike jediným riešením,  ktoré pomôže k odstráneniu bodových zásad jestvujúcej cesty na poľskej strane a  k zvýšeniu bezpečnosti motorizovanej a nemotorizovanej dopravy. Aj napriek tomu, že kompetentní v Poľskej  republike  zabezpečili  súvislý asfaltový poter na ceste č.87 hrúbky cca.40 cm, povodne v júni 2010 sa podpísali pod značný zosuv a v súčasnosti je jediné cestné cezhraničné spojenie prejazdné iba v jednom smere. V prípade ďalšieho zosuvu hrozí úplné zničenie spojenia v tomto mieste.

 

Slovenská strana zdôraznila, že výstavba je plne pripravená na realizáciu, vrátane finančného zabezpečenia. Poľská republika sa zaviazala, že bude hľadať finančné prostriedky na realizáciu tejto stavby. Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so svojim partnerom námestníkom ministra vnútra Poľskej republiky zdôraznili svoju podporu výstavbe nového cestného prepojenia, ktoré  pomôže hlavne k rozvoju cestovného ruchu a rozšíreniu prihraničnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Powiatom Nowosadeckým v prihraničných regiónoch okresu Stará Ľubovňa a Nowy Sacz.

 

Dohoda bola podpísaná Pavlom Prokopovičom za vládu Slovenskej republiky a Krzysztofom Opawskim za vládu Poľskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť 19.júna 2005. Za slovenskú stranu je stavba úplne pripravená, včítane právoplatných stavebných povolení a finančného krytia zo štrukturálnych fondov EÚ. Z poľskej strany sú pripravené právoplatné stavebné povolenia a čaká sa na schválenie finančné krytia. Dĺžka stavby je 694 m, z toho dĺžka mosta 9 polí je 322,8m. Predpokladaný celkový náklad stavby je 20,3 miliónov EUR.

 

Slovenská strana do prípravy stavby až do fázy právoplatných povolení investovala už viac ako 1,2 milióna EUR a rovnako náklady poľskej strany sú porovnateľné s nákladmi slovenskej strany.  Aj keď sú významnou prioritou diaľnice, prihraničné regióny bez dopravnej a technickej infraštruktúry nedokážu byť vyspelými regiónmi  európskej 27-čky. Urobím všetko preto, aby sa s realizáciou stavby začalo čo najskôr.

 

Zorganizovala som stretnutie na GDDKiA pobočke Krakov s pánmi Kollbekom  Andrzejom a Andrzejom  Kaminskim  a s riaditeľom  SSC IVSC Košice Ing. Jozefom Fabiánom a Ing. Gabrielou Marekovou na oddelení prípravy stavieb SSC IVSC Košice,

 

27.7.2011 sa uskutočnilo rokovanie za účasti zástupcov slovenskej a poľskej strany na Obvodnom úrade Stará Ľubovňa.

Po parlamentných voľbách v Poľsku a po zvolení Mariana Cycoňa za poslanca poľského sejmu a jeho osobnej zaangažovanosti výstavba mosta naberá na reálnej kontúre. Dňa 27.10.2011 Ústredie GDDKiA pridelilo prostriedky na spracovanie SST a pobočka Krakov dodala slovenskej strane  SST 15.11.2011.

22.12.2O11 bolo vyhlásené výberové konanie dodávateľa časti mosta na slovenskej strane v k.ú. Mníšek nad Popradom .

20.2. 2012 otváranie obálok a výberové konanie na dodávateľa stavby

8.3 2012 slávnostné odovzdanie staveniska