O mne
Zita Pleštinská, Ing. arch.

Dátum narodenia: 13. jún 1961
Miesto narodenia: Nitra
1980-1985 Technická univerzita v Budapešti, Maďarsko - Fakulta Architektúry
1993 Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku štátna správa a územný rozvoj
2000 Osvedčenie v rámci programov EÚ v oblasti územného a regionálneho rozvoja
2001 Osvedčenie SPP Diploma o využívaní prostriedkov z Európskych fondov
2002 Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na samostatné zabezpečenie odborných a riadiacich činností pre úseky kontrola, verejné a koncesné obstarávanie - bytová politika

Profesionálna prax:
V štátnej správe:
1985-1991 Útvar hlavného architekta v Starej Ľubovni Námestníčka riaditeľa
1991-1996 Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni Vedúca odboru územného plánovania a stavebného poriadku 1996-1998 Okresný úrad v Starej Ľubovni Referentka odboru životného prostredia
1998-2002 Okresný úrad v Starej Ľubovni Zástupkyňa prednostu, poverená riadením Odboru regionálneho rozvoja
2002-2004 Okresný úrad v Starej Ľubovni Vedúca Odboru regionálneho rozvoja, poverená zastupovaním prednostu OÚ
2002-2004 Okresný úrad v Starej Ľubovni Prednostka

V samospráve:
1990-1998 Zástupkyňa starostu obce Chmeľnica
1998-2002 Poslankyňa obecného zastupiteľstva v Chmeľnici
2002-2006 Starostka obce Chmeľnica Európsky Parlament
2004-2009 Poslankyňa EPP-ED 2010 Členka asociácie bývalých členov pri Európskom parlamente Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Odpočet aktivít:
Do okresu Stará Ľubovňa som prišla 15.novembra 1985. Obec Chmeľnica nemala vybudovanú žiadnu infraštruktúru, v miestnej škole neboli vybudované hygienické zariadenia, deti museli chodiť na drevené latríny. Nebola vybudovaná žiadna obchodná sieť.

Počas môjho mandátu zástupkyne starostu sme zrealizovali:
 • rekonštrukciu školy,
 • miestny vodovod,
 • plynofikáciu obce,
 • rekonštrukciu a nadstavbu obecného úradu,
 • po dohode s Jednotou sa vybudoval obchod potravín,
 • zreguloval sa miestny potok,
 • úpravy na miestnom cintoríne,
 • zrekonštruoval sa v spolupráci s farským úradom Kostol sv. Ondreja,
 • z peňazí rezervy vlády sa uskutočnila rekonštrukcia organu.

V kultúre som zaviedla:
 • Dni nemeckej kultúry – Dni karpatských Nemcov,
 • Viedla som cirkevný zbor, spevácku skupinu Jugend = Mladosť, s ktorou sme precestovali celú Európu

Počas môjho mandátu starostky obce sme zrealizovali :
 • dobudovanie miestneho vodovodu,
 • vstupnú križovatku do obce,
 • rekonštrukciu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu,
 • multifunkčné ihrisko,
 • verejnú kanalizáciu,
 • výstavbu kaplnky J.Nepomuckého pri vstupe do obci,
 • rekonštrukciu cestnej infraštruktúry.

Na útvare hlavného architekta som sa podieľala na tvorbe územných plánov obcí a urbanizme IBV v Starej Ľubovni, v Novej Ľubovni, vo Vyšných Ružbachoch. Pracovala som na povoľovaní a kolaudovaní stavieb. Po vytvorení Úradu životného prostredia som v Starej Ľubovni pracovala vo funkcii vedúcej stavebného úradu. Vo funkcii zástupkyne prednostu Okresného úradu sme pripravili projekt a zrealizovali hraničný priechod Čirč-Leluchov. Vo funkcii prednostky úradu som zabezpečila prípravu hraničného priechodu Mníšek nad Popradom –Piwnicna, projekčne až do podpísania slovensko-poľskej medzinárodnej zmluvy.

Angažovala som sa za zachovanie inštitúcií v okrese Stará Ľubovňa ako Okresný súd, Okresná prokuratúra, Okresný úrad práce, čo sa po mnohých rokovaniach podarilo. Rovnako s mojim pričinením sa vrátila Okresná Polícia do okresu Stará Ľubovňa počas mandátu ministra vnútra Martina Pada.

Počas mandátu poslankyne Európskeho parlamentu som umožnila 500 ľuďom z okresu Stará Ľubovňa navštíviť EP v Štrasburgu alebo v Bruseli. Mladí ľudia z okresu Stará Ľubovňa mali možnosť stážovať v EP. Pravidelne som organizovala a financovala fašiangové stretnutia dôchodcov z Jednoty dôchodcov ( 5X po 150 zúčastnených). Financovala som výročné členské schôdze Kresťanských seniorov (3X po 100 ľuďoch ) prispela som im aj finančným darom. Finančným darom som pomohla aj Ľubovnianskemu regionálnemu združeniu zdravotne postihnutých, rovnako aj e- Rku v Starej Ľubovni.

Moje aktivity v Európskom parlamente od začiatku mandátu v júli 2004
1. Okamžite po kalamite, ktorú vo Vysokých Tatrách spôsobila veterná smršť v novembri 2004 som zahájila Iniciatívu Slovákov v EP "Pomoc na odstraňovanie následkov veternej kalamity". Zorganizovala som výstavu v EP v Štrasburgu a následne niekoľko verejných zbierok. Počas celého roka sme organizovali rôzne aktivity, ktoré upozorňovali na dramatickú ekologickú situáciu vo Vysokých Tatrách po veternej smršti 19. novembra 2004 . Zavŕšením tejto iniciatívy bolo poskytnutie finančnej pomoci slovenským Vysokým Tatrám vo výške 5,67 milióna eur, ktoré schválil EP keď hlasoval o návrhu opravného rozpočtu EÚ ako aj o správe o mobilizácii Fondu solidarity,

2. Bola som spoluautorkou Uznesenia z 22. októbra 2008 o spomienke na umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933.

3. Bola som spravodajkyňou EP k Rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady o financovaní európskej normalizácie, ktoré bolo schválené v prvom čítaní 16. mája 2006.

4. Bola som spravodajkyňou Stanoviska Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pre Výbor pre regionálny rozvoj k implementácii nariadenia o štrukturálnych fondoch v rokoch 2007 až 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch.

5. V pléne Európskeho parlamentu som doteraz vystúpila 302 krát. Moje vystúpenia boli zamerané na problematiku výborov, v ktorých pracujem. V jednominútových vystúpeniach som upriamila pozornosť na aktuálne problémy, predovšetkým na avizované oddialenie vstupu Slovenska do Schengenu, ktorý Komisia chcela posunúť až do roku 2009, cestovanie do USA bez víz, problém slobody médií súvisiaci s tlačovým zákonom na Slovensku.

6. Počas hodiny otázok som Rade a Komisii položila 16 otázok.

7. Pre politickú skupinu EPP-ED, ktorá pozostáva z 288 poslancov, som bola spravodajkyňou k nasledovným správam: a) o verejno-súkromných partnerstvách a právnych predpisoch Spoločenstva o verejnom obstarávaní a koncesiách b) o uvedení poznatkov do praxe: všeobecná inovačná stratégia pre EÚ c) k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh d) v súčasnosti pracujem na návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

8. Vo výboroch EP som podala 285 pozmeňovacích návrhov, z ktorých pri konečnom schvaľovaní vo výboroch som mala 90 % úspešnosť. K nariadeniu o uvádzaní stavebných výrobkov na trh som podala 40 pozmeňovacích návrhov pod svojím menom a 12 pozmeňovacích návrhov spolu s nemeckým kolegom.

9. Od júla 2004 do novembra 2008 mám 99,67 % účasť na všetkých hlasovaniach v pléne EP.

10. Zúčastnila som sa pracovných ciest: a) Výbor IMCO Praha (ČR), Bialsko-Bjala, (Poľsko), Washington (USA), Peking, Naiging, Shanghai (Čína) b) Výbor REGI Slovensko c) Delegácia EP - Ukrajina Kyjev, Doneck, Jalta d) Delegácia EP - Rusko Moskva e)Delegácia EP - Austrália a Nový Zéland, navštívila som mestá Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown (Nový Zéland) f) EPP-ED Budapešť ( Maďarsko), Portorož (Slovinsko), Paríž (Francúzko)

11. V súvislosti s odstávkou dvoch blokov JE Jaslovské Bohunice sa nám podarilo v EP navýšiť finančné zdroje z pôvodného návrhu EK 237 mil. eur na 400 mil. eur

12. Spolu s poslancami z nových členských štátov sme v rámci Nariadení o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov presadili opatrenia týkajúce sa DPH a bývania a prechodné obdobie pre N+3 do 2011. Vďaka pravidlu N+3 dostávajú prijímatelia väčšiu šancu na realizáciu projektov a čerpanie peňazí.

16. máj 2006, keď som na plenárnej schôdzi v úlohe spravodajkyne obhajovala svoju správu o financovaní európskej noriem, pokladám za jeden z najdôležitejších dní môjho pôsobenia v Európskom parlamente.

Veľmi intenzívne som spolupracovala s kolegami na smernici o službách, ktorá sa zapísala do histórie EÚ ako jeden z najdiskutovanejších návrhov európskej legislatívy. Táto smernica pomôže malým a stredným podnikateľom, ktorých pôsobenie na európskom trhu bolo doposiaľ značne limitované prekonávaním mnohých bariér. Za výrazný prínos tejto smernice pokladám vytvorenie jednotných kontaktných miest, ktoré budú poskytovať informácie občanom o podmienkach podnikania v oblasti služieb v 27 členských krajinách EÚ.

Moje pozmeňovacie návrhy som zamerala na tvorbu lepšieho podnikateľského prostredia, predovšetkým pre malé a stredné podniky, na podporu inovatívnych projektov, na spoluprácu medzi podnikateľskou a akademickou obcou s verejnou správou a samosprávou. ako spravodajkyňa som sa podieľala na príprave kompromisných návrhov a hlasovacieho zoznamu pre našu politickú skupinu.

Zastupovala som politickú skupinu EPP-ED ako spravodajca pri príprave správy EP o nariadení pre uvádzanie stavebných výrobkoch na trh.

Čínske hračky a veľa nebezpečného čínskeho tovaru, ktorý figuruje vo výstražnom systéme RAPEX zamestnával práve náš výbor ktorý má vo svojom portfóliu aj ochranu spotrebiteľa. Keď firma Matel stiahla z trhu milióny nebezpečných hračiek, ktoré sa vyrábali v ázijských krajinách prevažne v Číne, vycestovali sme do Číny a navštívili sme továreň na výrobu hračiek v čínskom Najgingu, kde sme skúmali certifikáciu výrobkov, ktoré sa dostávajú na európsky trh.

Ako členka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa som sa zasadzovala za informovanie a celoživotné vzdelávanie spotrebiteľov. Vyzdvihovala som dôležitosť aktivít spotrebiteľských združení a pozmeňujúcimi návrhmi som sa snažila o zabezpečenie dostatočného finančného príspevku pre ich aktivity.

V rámci Výboru pre regionálny rozvoj som prezentovala na pôde Európskeho parlamentu potrebu vyrovnávania regionálnych rozdielov v rámci EÚ. Pripravila som viacero pozmeňovacích návrhov zameraných na transparentné čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Presadzujem, aby EÚ vo svojich politikách nezabúdala na vzdialené a menej rozvinuté regióny. Je chybou, že Eurofondy na Slovensku podporujú množstvo dielčich teda čiastkových projektov, ale len v menšej miere komplexné územné projekty a komplexné riešenia.

Vo svojom stanovisku som upozorňovala na nadmerné administratívne prekážky v jednotlivých členských štátoch nevynímajúc Slovensko, ktoré odrádzajú mimovládne organizácie od toho, aby sa uchádzali o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Za jeden z najpalčivejších problémov som označila príliš neskoré uhrádzanie nákladov na dokončené projekty, ktorá často bráni príjemcom, najmä obciam a neziskovým organizáciám, aby pokračovali v príprave zaujímavých aktivít najmä z Európskeho sociálneho fondu.

Ako členka delegácie EP s Ukrajinou som sa angažovala o integráciu Ukrajiny do EÚ. Angažovala som sa na zjednodušení vízového systému pre obyvateľov Ukrajiny, ktorý sa sprísnil pristúpením deviatich nových členských krajín vrátane Slovenska do Schengenského priestoru. Zasadzovala som sa za prijatie Dohody o Malom pohraničnom styku medzi SR Ukrajinou, ktorá vstúpila do platnosti 27. septembra 2008.

Navrhla som na Cenu európskeho občana Divadlo z pasáže z Banskej Bystrice, ktorý ako historický prvý subjekt na Slovensku sa stal jej nositeľom.

Divadlo v Banskej Bystrici je divadlo, ktoré dáva šancu ľudom s ťažkým zdravotným postihom.

Moje pôsobenie v Európskom parlamente v číslach
Podľa aktivít v Európskom parlamente som bol vyhodnotená ako najaktívnejšia slovenská poslankyňa EP.
Umiestnenie je z počtu poslancov 785.

Poradie Meno Percentá
120 Pleštinská Zita 340,61 %
163 Záborská Anna 270,29 %
264 Belohorská Irena 187,56 %
389 Mikolášik Miroslav 128,89 %
393 Bauer Edit 127,43 %
457 Duka Zólyomi Árpád 103,73 %
509 Gaľa Milan 82,85 %
601 Kozlík Sergej 57,813 %
636 Hudacký Ján 51,19 %
645 Maňka Vladimír 48,12 %
672 Šťastný Peter 43,13 %
675 Koterec Miloš 41,46 %
688 Baco Peter 35,715 %
704 Beňová Monika 31,528 %

Citácia z článku: „ Že sa to dá robiť aj inak, ukazujú poslankyne Pleštinská a Záborská. Napriek tomu, že s pani Záborskou v mnohých veciach nesúhlasím, nemôžem povedať, že by sa v Európskom parlamente zašívala. A Zita Pleštinská je u nás síce takmer neznáma, no v Európskom parlamente má vyše 300 vystúpení, k tomu je členkou v troch výboroch.“

*zdroj: http://www.sulik.sk/index.php?section=1&id=140

Podrobné štatistiky mojich aktivít v Európskom parlamente je možné vidieť na stránke WoteWatch.eu:
http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=529