zita_uvodIng. arch. Zita Pleštinská

Svoju profesionálnu kariéru som zasvätila práci v štátnej správe a v samospráve na regionálnej úrovni. Po ukončení Budapeštianskej technickej univerzity, fakulty architektúry pracujem od novembra 1985 v okrese Stará Ľubovňa v rôznych  pozíciách  miestnej štátnej správy a v samosprávnych funkciách. V roku 2002 som vyhrala komunálne voľby a v  starostovskej pozícii obce Chmeľnica som pracovala jedno volebné obdobie.

V rokoch  2004-2009  som reprezentovala Slovensko v Európskom parlamente. Podieľala som sa  na príprave legislatívneho balíčka zameraného na voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu, bezpečnosť výrobkov, označovanie CE,  modernizáciu systému  akreditácie, notifikácie a trhového dohľadu. V súčasnosti pracujem  vo funkcii prednostky Obvodného úradu Stará Ľubovňa. Angažujem sa v oblasti realizácie protipovodňových opatrení, v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry, v oblasti rómskej agendy a v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Počas jedného roka v tejto funkcii sa podarilo v okrese Stará Ľubovňa zrealizovať projekty za viac ako 10 mil. EUR. Všetko urobím preto, aby slovenský vidiek prosperoval a postupne sa odstraňovali  regionálne rozdiely.

 

Moje priority, ktoré budem presadzovať:


1. Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca

  • Marec 2012 zahájenie stavby : „ Cezhraničný most  I/68 Mníšek n/P. – Piwniczna “
  • Zavedenie vlaku  EURORÉGIO GORAL na trati Poprad- Krakow
2. Železničné spoje:
  • Ponechanie motorových jednotiek  radu 840 001-2 v podtatranskom regióne na trati číslo  185 Poprad-Tatry- Plaveč-Lipany. Pri tvorbe a pripomienkovaní nového grafikonu   GVD 2011/2012 budem presadzovať zvýšenie dopravnej obslužnosti trati Poprad- Stará Ľubovňa- Plaveč- Lipany

3. Protipovodňová ochrana :

  • Nájsť  finančné krytie na realizáciu protipovodňových opatrení na problematických úsekoch na rieke Poprad  so zreteľom na prítoky (Jakubianka) z rozpočtu štátu a tiež z peňazí štrukturálnych fondov EÚ . Jedná sa o projekty:
  1. Stará Ľubovňa- Nová Ľubovňa- potok Jakubianka, rkm 0,000-3.990
  2. Stará Ľubovňa- rieka Poprad rkm.63,500-64,500/ Mýtna ulica

  • III. realizačný projekt - pokračovanie projektov: „Revitalizácii krajiny a Integrovaného manažmentu povodí SR“ budovania protipovodňových hrádzok, ktoré prispievajú k revitalizácii krajiny a vytvárajú prácu pre dlhodobo nezamestnaných

4.
Sociálny systém zmeniť  v duchu:
  • „ Sociálne dávky si treba zaslúžiť ! Nič nie je zadarmo!“ - --Budem sa podieľať na zákonoch , ktoré zabezpečia vymožiteľnosť práva , v zmysle Lisabonskej zmluvy pripravovať pripomienky k európskej legislatíve a podieľať sa na transpozícii európskych smerníc do národnej legislatívy. Chcem vytvárať pravdivý obraz o opatreniach v oblasti rómskej agendy pred európskymi inštitúciami. Budem sa podieľať na zákone o lobingu.

5. Kvalitné cesty:
  • Projektová príprava rýchlostnej cesty Kežmarok- Stará Ľubovňa , realizácia obchvatov mesta Stará Ľubovňa a  obce Plavnica.

6. Rozvoj cestovného  ruchu podporou vzniknutej destinačno – manažérskej  organizácii.( DMO)

7. Posilnenie miestnej štátnej správy v obvodoch a  návrat k integrovanej štátnej správe. Zjednotenie  regiónu Spiš.

8. Nový volebný kódex