alt 

Ing. arch. Zita Pleštinská

Svoju profesionálnu kariéru som zasvätila práci v štátnej správe a v samospráve na regionálnej úrovni.

Po ukončení Budapeštianskej technickej univerzity, fakulty architektúry pracujem od novembra 1985 v okrese Stará Ľubovňa v rôznych  pozíciách  miestnej štátnej správy a v samosprávnych funkciách. V roku 2002 som po prvý raz vyhrala komunálne voľby na post starostky obce Chmeľnica, kde túto funkciu vykonávam už tretie volebné obdobie. Súčasne tiež vystupujem ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja. Angažujem sa v oblasti realizácie protipovodňových opatrení, v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry, v oblasti rómskej agendy a v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

V rokoch  2004-2009  som reprezentovala Slovensko v Európskom parlamente. Podieľala som sa  na príprave legislatívneho balíčka zameraného na voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu, bezpečnosť výrobkov, označovanie CE, modernizáciu systému akreditácie, notifikácie a trhového dohľadu.

 

V roku 2020 sm bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO. 

 

Ako poslankyňa urobím všetko preto, aby slovenský vidiek prosperoval a postupne sa odstraňovali regionálne rozdiely. Zameriam sa na zlepšenie čerpania štrukturálnych fondov pre podporu kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry a budem podporovať legislatívu, ktorá je v súlade s kresťanskými hodnotami.

 

Moje priority, ktoré som presadzovala:

 

1. Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca

  • Marec 2012 zahájenie stavby : „ Cezhraničný most  I/68 Mníšek n/P. – Piwniczna “
  • Zavedenie vlaku  EURORÉGIO GORAL na trati Poprad- Krakow

2. Železničné spoje:

  • Ponechanie motorových jednotiek  radu 840 001-2 v podtatranskom regióne na trati číslo  185 Poprad-Tatry- Plaveč-Lipany. Pri tvorbe a pripomienkovaní nového grafikonu   GVD 2011/2012 budem presadzovať zvýšenie dopravnej obslužnosti trati Poprad- Stará Ľubovňa- Plaveč- Lipany

3. Protipovodňová ochrana :

  • Nájsť  finančné krytie na realizáciu protipovodňových opatrení na problematických úsekoch na rieke Poprad  so zreteľom na prítoky (Jakubianka) z rozpočtu štátu a tiež z peňazí štrukturálnych fondov EÚ . Jedná sa o projekty:
  1. Stará Ľubovňa- Nová Ľubovňa- potok Jakubianka, rkm 0,000-3.990
  2. Stará Ľubovňa- rieka Poprad rkm.63,500-64,500/ Mýtna ulica

 

  • III. realizačný projekt - pokračovanie projektov: „Revitalizácii krajiny a Integrovaného manažmentu povodí SR“ budovania protipovodňových hrádzok, ktoré prispievajú k revitalizácii krajiny a vytvárajú prácu pre dlhodobo nezamestnaných


4.
Sociálny systém zmeniť  v duchu:

  • „ Sociálne dávky si treba zaslúžiť ! Nič nie je zadarmo!“ - --Budem sa podieľať na zákonoch , ktoré zabezpečia vymožiteľnosť práva , v zmysle Lisabonskej zmluvy pripravovať pripomienky k európskej legislatíve a podieľať sa na transpozícii európskych smerníc do národnej legislatívy. Chcem vytvárať pravdivý obraz o opatreniach v oblasti rómskej agendy pred európskymi inštitúciami. Budem sa podieľať na zákone o lobingu.

 

5. Kvalitné cesty:

  • Projektová príprava rýchlostnej cesty Kežmarok- Stará Ľubovňa , realizácia obchvatov mesta Stará Ľubovňa a  obce Plavnica.

 

6. Rozvoj cestovného  ruchu podporou vzniknutej destinačno – manažérskej  organizácii.( DMO)

 

7. Posilnenie miestnej štátnej správy v obvodoch a  návrat k integrovanej štátnej správe. Zjednotenie  regiónu Spiš.

 

8. Nový volebný kódex